Dotacje i zapytania

NEXDIAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

pt. „ Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy NexDiag Sp. z o.o. na rynku brazylijskim”

Głównym celem projektu jest wprowadzenie produktów firmy na rynek brazylijski.  

Wartość projektu: 396 183,00 PLN

Wartość dofinansowania: 273 785, 00 PLN

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/UD/1.2 dotyczące realizacji usług doradczych

NexDiag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą związaną z:

  1. Doradztwem zmierzającym do przygotowania produktów do potrzeb rynków docelowych.
  2. Doradztwo – usługi prawne zmierzające do przygotowania produktów do potrzeb rynków docelowych.
  3. Doradztwo zmierzające do wyłonienia potencjalnych dystrybutorów/partnerów handlowych rozwiązań firmy NEXDIAG Sp. z o.o. na rynkach docelowych.
  4. Usługi doradcze w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii marketingowej.

w ramach projektu pn. Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy NexDiag Sp. z o.o. na rynku brazylijskim. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0139/21.

  1. Zapytanie ofertowe 1_UD_1.2
  2. Zał. nr 1_Formularz ofertowy
  3. Zał. nr 2_Oświadczenie o braku powiązań
  4. Zał. nr 3_Plan realizacji usługi
  5. Zał. nr 4_Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  6. Zał. nr 5_Zestawienie potw. doświadczenie_usługi proesportowe_kwota 80 tys.